Tasta skole i hundreogfemti!

   Det var i 1827 at vi her i landet fikk en lov om ”almueskoler på landet ”. Da ble det bestemt at en skulle ha en fast skole i hver kommune, og ellers omgangsskoler i hvert skoledistrikt. Den faste skolen i Hetland kommune ble bygd på Blåsenborg. Ellers ble det holdt skole på de forskjellige gården omkring i bygda. Det sier seg selv at undervisningen ble så som så, for dagens gjøremål på gården måtte gå sin vante gang. Da Blåsenborg kom inn under byen måtte Hetland få seg ny fast skole.
I møtebok for Hetland formannskap i 1851 kunne man lese følgende: ”Der opprettes en fast skole i Tasta skoledistrikt hvortil gårdsparten Lunden indkiøbes og til Kiøbesummen udredelse optages et Lån stort 600 spesidaler.” Dermed sto det første skolehuset ferdig 1853.Den lå omtrent der hvor dagens parkeringsplass ligger.
Årene gikk og nye tider stilte andre krav til bygningene. I 1891 bevilget herredstyret den anseelige sum på 1400 kroner

  
  
   Den nye bygningen ble da liggende sydvest for det gamle huset. Etter at landet igjen fikk ny skolelov i 1860 ble det bygget flere skolehus rundt om i landet. Dertil kom også lærerboliger tett knyttet til selve skolen. I 1901 ble det bevilget en sum til lærerbolig på Tasta. Hundre år tidligere måtte læreren ta til takke med kost og losji der han tilfeldigvis holdt skole. Igjen var tiden inne for ny-vinninger. Den daværende skolebygningen ble bestemt solgt til Randaberg , og dermed ble en ny bygning reist i 1917.

Kilde: Tora Lisen Børresen