TASTA HISTORIELAG
Stiftet 29.oktober 2001

Regnskap 2003

Kontonr 3201 29 93853
Inngående saldo kr 14.688,20
_________
Kontingenter innbetalt kr 9.925,00
Kontingent til Ættesogelaget kr 4050,00
Støtte Stavanger Komune kr 2.579,00
Andre inntekter (Ioddsalg,renter div) kr 21.434,00
Andre utgifter (møteutg,blomster,bank,
diverse)
kr 23.157,05
______________ __________
Sum inntekter/Utgifter kr 27.207,05 kr 33.938,00
Overskudd kr 6.730,95
______________ __________
Utgående balanse 31/12 2003 kr 21419,15


Tasta 4.1.04

_________
Kåre Haga
Regnskap
____________
Jan K Torgersen
formann

Revidert Tasta den 18/11/04

___________________
Trond Magne Håland
Revisor

   

Regnskap for år 2004