Vedtekter for Tasta Historielag

Vedtatt på stiftelsesmøtet 29.10.2001

Revidert på årsmøtet 15.02.2007

Revidert på årsmøtet 22.02.2012

Revidert på årsmøtet 17.02.2016

 

§1      FORMÅL

Laget har som formål å fremme interessen for slektshistorie, lokalhistorie og kulturvern.
Samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie og som kan
 fortelle  om beboernes livsvilkår gjennom tidene.

§2      ARBEIDSFORM
         For å nå målet kan laget, evt. i samarbeid med andre:

-          arrangere møter, kurs og ekskursjoner.

-          samle inn og registrere informasjon om lokale tradisjoner, stedsnavn, fotografier

       og annet av historisk interesse.

-          arbeide for utgiving av lokalhistoriske publikasjoner.

-          arbeide for vern av forn- og kulturminner i bydelen.

-          delta i samfunnsdebatten om kulturvern i bydelen.

§3      ORGANISASJON
          Laget er tilsluttet Rogaland Historielag.

§4      MEDLEMSKAP
          Medlemmene av laget er de som har betalt den årlige kontingenten.
          Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.
          Medlemskapet opphører ved 2 års skyldig kontingent.
 

§5      STYRE

          Laget ledes av et styre som består av 10 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer

          og 6 styremedlemmer, som alle velges på årsmøtet.

          Styret blir innkalt av lederen minst 3 dager før møtet. Sakspapirer skal være vedlagt.

          Alle har møteplikt.

Det må være minimum 5 styremedlemmer til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.

Hastesaker kan behandles via mail og telefon. 

Vedtaket  skal protokolleres på påfølgende styremøte.
Dersom det i saker er likt stemmetall har lederen dobbeltstemme.

          Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

          Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

 

§6      FORBEREDELSE TIL ÅRSMØTE

          Årsmøtet bør holdes innen utgangen av februar hvert år.

          Innkalling skjer i brev til medlemmene med 14 dagers varsel

          og hvis mulig ved kunngjøring i bydelsavisen.

          Alle medlemmene har rett til å møte på årsmøtet.

          Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret

          senest 14 dager før møtet.

           

§7      ÅRSMØTE

          Årsmøtet skal behandle:

7.1     Årsmelding

7.2     Revidert regnskap

          Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet

          til godkjenning i revidert stand.

7.3     Valg
  Årsmøtet velger:
  A:  Leder velges for 2 år.
  B:  Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for 2 år.
        Leder og nestleder velges i ulike perioder.
   C:  Revisor velges for 2 år.
   D:  Valgkomité på 3 medlemmer velges for 2 år.

7.4     Kontingentfastsettelse.

7.5     Innkomne forslag.

 §8     Ekstraordinert årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det,
          eller når minst 10 medlemmer krever det.
          For innkalling gjelder de samme regler som for årsmøte.
          Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den
          eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§9      Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.
          Forslag til vedtektsendringer må være sendt til styret innen utgangen av desember.

§10    Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall.

Lagets arkiv/bibliotek og aktiva disponeres/forvaltes av Rogaland Historielag
og kan bare brukes til nytt lag eller prosjekter i Tasta bydel i samsvar med
formålsparagrafene 1 og 2