Årsmelding for Tasta Historielag
For år 2001 (reds anmerking)


Kære Medlem!

Godt nyttår, og takk for det gamle.

Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget. I skrivende stund er vi 64 medlemmer.

Hvordan kom vi på å starte et historielag på Tasta? Som så mange ting ellers her i livet var det tilfeldigheter og heldige omstendigheter som spilte inn.

Initiativ til oppstart av laget ble tatt en dag i februar 2001. Etter den del sonderinger og planlegging ble Kjell Bols (som arbeider på Statsarkivet) og undertegnede Jan K. Torgersen enige om å sammenkalle en del personer på Tasta for å danne en resursgruppe. Etter diverse utsettelser hadde vi det første møte i mai. Vi tilkalte aktuelle kapasiteter for å få råd og veiledning for videre framdrift ved å stifte et Historielag. Etter 4 møter, med opptil 20 personer i gruppen hadde vi det meste på plass. Det blc dannet cn valgkomitc som satte opp kandidater til styret. På stiftelsesmøte ble det valgt et interrimstyre, som har fungert bra.

Vi har hatt 2 medlemsmøter, medregnet stiftelsesmøtet, videre har vi hatt 4 styremøter, valgkomiteen har hatt 2 møter. (Pr. 7. januar 2002)

Interrim styret vil benytte anledningen til å takke Marianne Wieser for den støtte hun har gitt laget, i form av omtale og annonsering i TASTA VIS. Videre vil vi takke Inge Bø for de gode og nyttige kontaktene han har skaffet oss blant sine kolleger på høyskolen.

Fra Håkon Sjøthuns arvinger har Laget fått overrakt en hel del papirer fra Heimlund, dette er regnskap og protokoller. Videre her vi fått overlevert to protokoller fra den nå oppløste Tasta Pensjonistforening. John Magne Nygaard har lovet oss kopier av sin særoppgave om "Gamle stedsnavn på Tasta".

Planene frem til juni 2002 er som følger:

Onsdag, 13. Februar kI.1900i Bydelshuset, valgmøte, utlodning samt foredrag av John Magnus Nygaard; "Gamle stedsnavn på Tasta".

Onsdag, 3. April kI.1900 i Bydelshuset, medlemsmøte, foredrag om hermetikk- og sildolje industrien på Tasta. V/Gunnar Johnsen som er medforfatter i Storhaug Bydelsleksikon og er opprinnelig Tastagutt!

Onsdag, 5. Juni kl 1800vi møtes utenfor Bydelshuset for ekskursjon på Rustå. Cicerone: Jens Flemming Krøger ( Han tar med høytaler).

Vi har besluttet å opprette følgende grupper:

1.   Slektgransking,
2.   Innsamling' av stedsnavn på Tasta,
3.   Innsamling og avfotografering av eldre fotos,
4.   Posthistorien på Tasta og gamle Hetland. Side 2.